Všeobecné obchodní podmínky 2019


1.Rozsah platnosti
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky 2019 (dále jen VOP) upravují na území ČR prodej a nákup zboží mezi kupujícím, a společností ŽP Trade Bohemia a.s., IČ 256 93 859 jako prodávajícím.
1.2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále KS) a jsou platné pro právní vztahy založené kupními smlouvami, ve kterých je na tyto VOP odkazováno nebo pro které je použití těchto VOP jinak sjednáno. Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího www.zptrade.cz.
1.3. Odchylky od VOP mají platnost pouze tehdy, pokud jsou v KS výslovně sjednány.
1.4. V ostatním platí mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen O.z.).


2.Uzavření kupní smlouvy (dále jen KS)
2.1. Na základě objednávky prodávající vyhotoví a zašle kupujícímu návrh KS, a to zpravidla elektronicky a se zaručeným elektronickým podpisem.
2.2. Návrh na uzavření KS je závazný 10 kalendářních dnů od doručení. Marným uplynutím akceptační lhůty návrh KS zaniká.
2.3. KS je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží podepsanou KS, zaslanou kupujícím zpravidla elektronicky. Na vyžádání prodávajícího předá kupující prodávajícímu i výpis z obchodního rejstříku, resp. živnostenské oprávnění kupujícího, včetně osvědčení plátce DPH.
2.4. Jakékoliv změny v návrhu KS jsou považovány za odmítnutí návrhu a považují se za nový návrh.


3.Forma a náležitosti KS
3.1. KS má vždy písemnou formu a lze ji měnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň vylučují možnost změn KS jinou než písemnou formou.
3.2. Prodávající považuje za podstatné pro uzavření KS dosažení dohody o:

a)předmětu dodávky včetně technické specifikace,
b)ceně,
c)době plnění resp. termínu dodávky,
d)místu plnění a způsobu dopravy.3.3. Kupující v rámci objednávky poskytne prodávajícímu údaje podle odst. 3.2 a dále alespoň:
-identifikační údaje (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu, podpis oprávněné osoby),
-dopravní dispozice


4.Dodací podmínky
4.1. Není-li v KS sjednáno nebo v těchto VOP uvedeno jinak, ke splnění závazku dochází a právo fakturovat kupní cenu vzniká dnem, kdy bylo zboží předáno prvnímu dopravci označené jako zásilka pro kupujícího.
4.2. Pokud není v KS sjednáno jinak, je prodávající oprávněn dodat zboží s váhovou tolerancí +/- 5 % dohodnutého množství. Kupní cena je stanovena dle skutečně dodaného množství. V takovém případě se pro množství dodaného zboží nepoužijí ustanovení o vadách.
4.3. Dodacími podmínkami pro dodávky uvedenými v KS se rozumí podmínky dle pravidel INCOTERMS 2010, nevyplývá-li z těchto VOP nebo z KS jiná dodací podmínka.
4.4. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že zboží dle uzavřené KS je připravené k odběru. Kupující je povinen do 10 kalendářních dnů dát prodávajícímu souhlas k nakládce tohoto zboží. Marným uplynutím této lhůty přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího a prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu. Dále má v takovém případě prodávající právo účtovat skladné ve výši 100,- Kč/t za započatý den, event. má právo od smlouvy odstoupit. Prodávající přitom neodpovídá za vady, kterým není možno zabránit při skladování v expedičním skladu výrobce (např. atmosférická koroze).
4.5. Kupující je povinen převzetí zboží vymezeného kupní smlouvou písemně potvrdit podpisem oprávněné osoby na originál dodacího listu (CMR, CIM, dodací list). V případě, že kupující pověří jinou fyzickou nebo právnickou osobu k převzetí zboží, je povinen nejpozději při převzetí zboží předložit a odevzdat prodávajícímu písemné zmocnění, resp. jiný doklad opravňující zmocněnce k převzetí zboží. Zmocněnec převzetí zboží písemně potvrdí podpisem na originál dodacího listu s uvedením, že se jedná o zmocněnce.
4.6. Prodávající jako ekonomický vlastník zboží a osoba odpovědná za přepravu zboží musí mít po celou dobu přepravy zboží pod kontrolou a bez vědomí prodávajícího nesmí dojít ke svévolné změně trasy uvedené ve všech přepravních dokladech.
4.7. Prodávající je po dohodě oprávněn dodávat zboží v dílčích dodávkách, případně před stanovenou lhůtou.
4.8. Při nesplnění termínu dodání zboží zaplatí prodávající jednorázovou smluvní pokutu:
-při zpoždění do 30 kalendářních dnů 0,5 % z kupní ceny nedodaného zboží;
-při zpoždění nad 30 kalendářních dnů 1,5 % z kupní ceny nedodaného zboží.

Požadavek kupujícího na zaplacení smluvní pokuty musí být kupujícím u prodávajícího uplatněn do 4 (čtyř) měsíců oddata dodání zboží prodávajícím; marným uplynutím této lhůty právo na zaplacení smluvní pokuty zaniká.

5.Platební podmínky
5.1. Kupující je povinen zaplatit dohodnutou kupní cenu v dohodnuté měně. Vystavený daňový doklad zašle prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu.
5.2. Právo vystavit daňový doklad vzniká dnem splnění závazků z dodacích podmínek - viz čl. 4.1, čl. 4.5.
5.3. Prodávající si vyhrazuje právo fakturovat i částečné dodávky zboží. Pokud kupující přijme dodávku většího množství zboží než je určené v KS, je povinen zaplatit cenu za skutečně dodané množství za jednotkovou cenu dohodnutou v KS.
5.4. Obaly označené jako vratné účtuje prodávající jako samostatnou položku spolu se zbožím. Zvlášť počítá daň z přidané hodnoty. Pokud budou obaly do 6 měsíců ode dne dodání zboží s uvedením čísla dokladu, kterým byly účtovány, nepoškozené vráceny prodávajícímu, je prodávající povinen přijmout tyto zpět za stejnou cenu, kterou byly účtovány kupujícímu. Náklady na dopravu obalů nazpět prodávajícímu hradí kupující. Při nesplnění výše uvedených podmínek není prodávající povinen obaly přijmout zpět a vrátit jejich cenu.
5.5. Prodávající může požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení s úhradou kupní ceny. Prodlením s úhradou kupní ceny se rozumí neuhrazení v době splatnosti uvedené v příslušném platebním dokladu, který je podkladem pro úhradu. Prodávající je oprávněný vymáhat škodu přesahující úrok z prodlení, která mu vznikne neuhrazením kupní ceny v době splatnosti. Pokud kupující neuplatní námitky vůči správnosti vyúčtování úroku z prodlení v době splatnosti, platí, že účastníci smlouvy se dohodli, že tento úrok z prodlení je vyúčtován a vymáhán oprávněně a ve správné výši.
5.6. Námitky k platebnímu dokladu je nutno oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů po jeho obdržení.
5.7. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet prodávajícího, pokud je placena bankovním převodem.


6.Odpovědnost za vady a náhrada škody
6.1. Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy. Oznámení vady zboží je považováno za včasné, pokud je kupujícím uplatněno u zjevných vad při převzetí, a u ostatních vad bezodkladně po zjištění, vždy písemnou formou. Dodání zboží s vadami není podstatným porušením smlouvy.
6.2. Odpovědnost prodávajícího za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží, se sjednává na dobu 1 (jednoho) roku po dodání zboží. V této lhůtě musí být vada uplatněna u prodávajícího.
6.3. Reklamaci množství nebo kvality dodaného zboží musí kupující prokázat způsobem, který má platnost úředního měření a vážení. V oprávněném případě prodávající buď dodá chybějící množství, nebo vystaví dobropis.
6.4. Nevyplývá-li ze sjednané doložky INCOTERMS nebo jiného individuálního ujednání s kupujícím jinak, vady zboží, které vznikly za přepravy prováděné nezávislým přepravcem, je nutno uplatnit přímo u přepravce způsobem, který je uveden v přepravních podmínkách.
6.5. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě.
6.6. Je-li zjištěno, že reklamace je oprávněná, odstraní prodávající zjištěné vady v přiměřené lhůtě.
6.7. Prodávající nezodpovídá za přímé i nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý kupujícímu použitím předmětu koupě na jiný účel nebo v prostředí vyžadujícím odlišné kvalitativní vlastnosti než jsou uvedené v objednávce nebo v technicko-dodacích podmínkách kupní smlouvy.


7.Závěrečná ustanovení
7.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže se v průběhu plnění závazků z kupní smlouvy vyskytnouinformace o ztrátě solventnosti kupujícího, případně jiné skutečnosti ohrožující zaplacení kupní ceny, nebo kupující odmítne zaplatit zálohově celou kupní cenu před dodáním zboží, případně její zaplacení zajistit jiným způsobem /bankovní zárukou, zástavou apod./. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením projevu vůle prodávajícího o odstoupení od smlouvy kupujícímu.
7.2. Smluvní strany sjednávají právo kupujícího zrušit závazek odebrat zboží dle uzavřené kupní smlouvy zaplacením odstupného ve výši 40 % kupní ceny dosud neodebraného zboží. Kupující je povinen prodávajícímu zaplacení odstupného doložit dokladem o provedení platby.
7.3. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. V případě zaplacení kupní ceny před dodáním zboží nabývá kupující vlastnictví k dodanému zboží jeho převzetím.
7.4. Pokud je kupující v prodlení s placením předchozích závazků vůči prodávajícímu, má prodávající právo zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech KS uzavřených s kupujícím, aniž to znamená porušení smlouvy nebo zakládá kupujícímu právo na odstoupení od ní.
7.5. Pro smlouvu je rozhodujícím právem právo české, veškeré vztahy z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem v platném znění a souvisejícími předpisy.
7.6. Vyšší moc: touto se rozumějí mimořádné okolnosti bránící splnění povinností vzniklých z kupní smlouvy, které nastaly až po jejím vzniku, a nemohly být smluvní stranou odvráceny. Takovéto okolnosti vylučují odpovědnost za nesplnění smluvních závazků. Za vyšší moc se však nepovažují takové okolnosti, které vyplývají z osobních a hospodářských poměrů zavázané strany, a dále překážky, které je zavázaná strana povinna odstranit nebo překonat, jakož i všechny okolnosti, které nastaly až v době, kdy zavázaná strana byla již v prodlení.

 Mini-fotogalerie
Navštivte naši FOTOGALERII pro více fotografií.

Oceliareň - EOPValcovna - dierovanieTavba ocele

Prohlášení o zpracování osobních údajů
Copyright © ŽP Trade Bohemia, a.s. 2013, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.