Zásady COOKIE ŽP TRADE BOHEMIA a.s.

Prostřednictvím těchto Zásad vás chceme transparentním způsobem informovat o tom, jak (a pro jaké účely) používáme soubory cookie.

Co jsou cookies, k čemu slouží a kdo je instaluje?
Cookies jsou malé textové řetězce, které navštěvované webové stránky posílají do vašeho zařízení (např.: PC, tablet, smartphone…), kde se ukládají a/nebo čtou navigační prohlížeč a které umožňují prohlížeči odesílat informace těm, kteří si nainstalovali cookies, abychom vám mohli nabídnout optimální navigaci, vytvářet statistiky o návštěvnosti, navrhovat personalizovaný obsah a cílený marketing.

Během navigace na této stránce můžete do svého zařízení přijímat následující soubory cookie:

 • Cookies první strany: jsou cookies odeslány z webové stránky vlastníka, kterou navštěvujete;
 • Soubory cookie třetích stran: jsou to soubory cookie odeslané z jiné stránky, než je ta, kterou navštěvujete.

Zprávu a odpovědnost za cookies první strany má Vlastník, přičemž Vlastník nemá žádnou kontrolu nad cookies třetích stran, ani nad činností třetí strany, ani nad možností, že je tatáž v průběhu času změní.

V souvislosti se soubory cookie třetích stran Vlastník vystupuje jako zprostředkovatel a v této funkci se odkazuje na informace třetí strany.

Další nástroje pro sledování. Podobně jako soubory cookie se vyvíjejí další nástroje pro sledování, které umožňují sledovat stejné účely. Tyto sledovací nástroje lze katalogizovat podle souboru kritérií.

Hlavním kritériem seskupování zůstává kritérium účelu, pro který se používají: technické nebo obchodní povahy

 • Jaký je účel těchto zásad používání souborů cookie?
V souladu s ustanoveními aktuální legislativy o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů “GDPR” a legislativy o evropských cookies) Vás chceme informovat o zpracování vašich osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie (a případně jiných jim podobných nástrojů sledování) včetně třetích stran. Zacházení bude založeno na zásadách správnosti, zákonnosti a transparentnosti, jakož i na ochraně Vašeho soukromí a ochraně Vašich práv.

 • Kdo je vlastníkem? Jak jej kontaktovat?
Vlastníkem zpracování vašich osobních údajů je společnost ŽP Trade Bohemia, a.s., Ztracená 272, 161 00 Praha 6, Česká republika (dále jen „Vlastník“). Kontaktní údaje jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů webové stránky.

 • Jaké cookies používá tato stránka? K jakým účelům, na jakém právním základě? Je poskytování údajů povinné? Co se stane, když je neposkytnu?
Soubory cookie používané touto stránkou lze klasifikovat podle následujících kategorií:

 1. Technické cookies, které se používají pro fungování stránky a
 2. Profilovací soubory cookie, které se používají ke sledování chování uživatelů, k jeho analýze s cílem nabízet služby na základě vašich preferencí

Níže jsou související podrobnosti:

 • Technické cookies, které nevyžadují váš souhlas
  Do této kategorie patří soubory cookie uvedené níže, které sledují uvedené účely:
  • navigační nebo relační cookies, které se používají k zajištění běžné navigace a používání webové stránky (umožňující například nákup nebo ověření přístupu do zakázaných oblastí) a automaticky se vymažou při zavření prohlížeče;
  • analytické cookies jsou anonymizovány, jsou to cookies používané ke shromažďování informací v souhrnné formě, a proto je nelze připsat jednotlivci, které se týkají počtu uživatelů nejnavštěvovanějších stránek, míst, ze kterých se připojujete atd., k sestavování statistik o službu a používání webové stránky. Tyto cookies mohou být také třetí stranou. V tomto případě je však vlastník musí učinit anonymními (např. prostřednictvím anonymizace IP nebo maskování její části) a nesmí dovolit třetí straně porovnávat informace shromážděné prostřednictvím stránky s jinými, které již má k dispozici, nebo přenášet to třetím stranám.
  • funkční soubory cookie umožňují uživateli prohlížet podle souboru vybraných kritérií (například jazyk, produkty vybrané k nákupu) za účelem zlepšení poskytovaných služeb.


Nutnost poskytnutí údajů a důsledky.

Poskytování údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie popsaných výše není povinné, je však nezbytné pro připojení ke stránce a poskytování služby. Při částečné nebo úplné absenci tohoto ustanovení nebudete moci stránku používat nebo mohou nastat problémy s používáním. Seznam technických cookies používaných touto webovou stránkou s jejich charakteristikami (např.: charakteristika, doba uchovávání údajů atd.) je dostupný v příslušné oblasti cookies přístupné z banneru (odkaz ve spodní části těchto informací).

Profilovací cookies, které vyžadují váš souhlas

Profilovací soubory cookie mohou být:
 • první strany: nainstalován přímo vlastníkem na jeho webové stránce
 • třetí strany: nainstalovány na webové stránce Vlastníka třetí stranou. O cookies třetích stran Vlastník nemá žádnou kontrolu nad činností a účelem třetí strany, ani nad možností, že je tatáž v průběhu času změní. V tomto smyslu vystupuje Správce údajů jako zprostředkovatel. V této funkci odkazuje na informace poskytnuté třetí stranou.

Profilovací cookies umožňují sledovat a sledovat chování uživatele při procházení internetu.

 • Jejich účelem je profilování uživatele a používá je Vlastník nebo třetí strana jako součást vašeho procházení webu.
 • Neanonymizované analytické soubory cookie používané třetí stranou jsou také profilovací soubory cookie, pokud je vlastník neanonymizoval (např.: neanonymizoval IP) nebo když umožňuje třetí straně porovnávat shromážděné informace s jinými uživateli. dostupné nebo je přenést třetím stranám, čímž se umožní identifikovat uživatele prostřednictvím těchto informací.

Nutnost poskytnutí údajů a důsledky. Neposkytnutí údajů v důsledku vašeho neposkytnutí souhlasu s těmito soubory cookie nemá žádný vliv na účely prohlížení webové stránky a jejího používání.

Jak spravovat souhlas se soubory cookie?
Svůj souhlas týkající se jednotlivých kategorií cookies můžete spravovat přímo v příslušné oblasti cookies přístupné z banneru (odkaz ve spodní části těchto informací).

Jak zakázat všechny cookies pomocí prohlížeče?
Další možností, jak omezit používání cookies, je provoz ve vašem prohlížeči. Většina prohlížečů nabízí možnost vyjádřit své volby týkající se používání souborů cookie stránkami. Níže jsou uvedeny postupy pro změnu nastavení souborů cookie a odkazy na příslušné stránky hlavních prohlížečů na trhu, abyste vyjádřili svůj výběr.

 • Google Chrome – Vyberte ikonu nabídky Chrome > Vybrat nastavení > ve spodní části stránky vyberte Zobrazit rozšířená nastavení > v části Ochrana osobních údajů vyberte Nastavení obsahu > Povolit lokální ukládání dat > vyberte Hotovo.
 • Safari – iOS 8 –Dotkněte se Nastavení > Safari > Blokovat soubory cookie a vyberte „Vždy povolit“, „Povolit pouze z navštívených webových stránek“, „Povolit pouze z aktuální webové stránky“ nebo „Vždy blokovat“. V systému iOS7 nebo starších verzích vyberte možnost „Nikdy“, „Od třetích stran a inzerentů“ nebo „Vždy“.
 • Firefox – Klepněte na nabídku a vyberte možnosti > vyberte panel Ochrana osobních údajů > v části Nastavení historie: vyberte použít vlastní nastavení > Chcete-li povolit soubory cookie, označte položku Přijímat soubory cookie ze stránek; chcete-li je deaktivovat, zrušte zaškrtnutí položky
 • Edge – Klepněte na tlačítko Nástroje a poté na položku Možnosti Internetu > Klepněte na kartu Ochrana osobních údajů a v části Nastavení posuňte posuvník nahoru, abyste zablokovali všechny soubory cookie, nebo dolů, čímž je všechny povolíte, a potom klepněte na tlačítko OK.

Jak dlouho jsou data uložena?
Doba uchovávání údajů shromážděných pomocí cookies bude maximálně 24 měsíců, pokud to není smluvně nezbytné nebo na žádost orgánů veřejné moci.

Kdo může znát vaše data? S kým komunikujeme?
Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie mohou používat spolupracovníci pověření Vlastníkem, jako jsou pracovníci údržby a správy stránek, marketingu a administrativy. Mohou být použity i jakýmikoli třetími stranami (služba, infrastruktura, IT poskytovatelé zapojeni do správy a dohledu nad webovou stránkou a podobně), které působí jménem Vlastníka a byly řádně uvedeny jako zpracovatelé údajů v souladu s ustanoveními čl. 2. 28 GDPR. S vaším souhlasem mohou být použity také třetími stranami, které instalují své cookies na webovou stránku vlastníka.

Jaká máte práva jako zúčastněná strana?
GDPR uznáva ve vztahu k vašim osobním údajům následující práva, která můžete uplatnit v mezích a v souladu s ustanoveními zákona:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům (článek 15);
 • Právo na opravu (článek 16);
 • Právo na vymazání (právo na zapomnění) (článek 17);
 • Právo na omezení zpracování (článek 18);
 • Právo na přenosnost údajů (článek 20);
 • Právo namítat (článek 21): Zájemce má právo z důvodů souvisejících s konkrétní situací kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se ho týká, na základě oprávněného zájmu, včetně profilování na něm založeného. Provozovatel se zdrží zpracování, pokud neprokáže existenci závažných oprávněných důvodů k pokračování ve zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo k posouzení, výkonu nebo obhajobě práva v soudní kanceláři.
 • Právo namítat proti rozhodnutí založenému výlučně na automatizovaném zpracování (článek 22);
 • Právo kdykoli odvolat souhlas udělený, aniž je dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Můžete to získat zasláním písemné žádosti adresované správci údajů na poštovní adresu nebo e-mailem, jak je uvedeno výše.
Dále:

 • Právo podat stížnost dozorčímu orgánu, pokud se domníváte, že zacházení s vašimi údaji je v rozporu s platnou legislativou (čl. 77) nebo podniknout právní kroky (čl. 79).

Jak jsou osobní údaje chráněny?
Osobní údaje budou zpracovány pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření přiměřených povaze údajů, aby se zajistila jejich integrita a důvěrnost a aby byly chráněny před rizikem nezákonného vniknutí, ztráty, změny nebo zpřístupnění třetím stranám, které nejsou oprávněny je zpracovávat.

Aktualizace
Vlastník si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli upravit a aktualizovat. Změny budou platit od jejich oznámení nebo zveřejnění. Proto je třeba pravidelně kontrolovat platné informace.

Další informace
Více informací o zpracování osobních údajů naleznete také v zásadách ochrany osobních údajů na této stránce. Chcete-li získat další podrobnosti o používaných souborech cookie, zveme vás, abyste si prohlédli příslušnou oblast souborů cookie přístupnou z banneru (odkaz ve spodní části těchto informací)Typy souborů cookie, které používáme
 
Spravujte předvolby souborů cookie
Nastavení souborů cookieMini-fotogalerie
Navštivte naši FOTOGALERII pro více fotografií.

Prohlášení o zpracování osobních údajů | Zásady COOKIE
Copyright © ŽP Trade Bohemia, a.s. 2013, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.