obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují prodej a nákup zboží mezi kupujícím a prodávajícím v případě, že prodávajícím je společnost s obchodním jménem: ŽP Trade Bohemia, a.s. se sídlem Ztracená 272/11, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, IČO: 25693859, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 5549.
2. Případné odchylky ujednání v kupní smlouvě (dále jen „KS“) mají přednost před zněním uvedeným v těchto obchodních podmínkách.
3. Právní vztahy neupravené KS nebo těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními aktuálně platných právních předpisů České republiky.

II. Kupní smlouva
1. KS má písemnou nebo elektronickou formu. Uvedené formy právního úkonu se vyžadují i při změně nebo zrušení KS. Smluvní strany se dohodly na akceptační lhůtě – pěti (5) kalendářních dní, která plyne od data uvedeného v návrhu KS. Marným uplynutím akceptační lhůty návrh KS zaniká.

III. Dodací podmínky
1. Pokud není v KS uvedeno jinak, platí, že ke splnění závazku a vzniku práva účtovat dohodnutou kupní cenu dochází dnem, kdy bylo zboží předáno prvnímu dopravci k přepravě a dodávka je označena jako zásilka pro kupujícího.
2. Prodávající písemně oznámí kupujícímu, že zboží je ve smyslu KS připraveno k odběru, resp. expedici. Kupující má od doručení písemného oznámení lhůtu deseti (10) kalendářních dní na odsouhlasení odběru, resp. expedici zboží. Po marném uplynutí této lhůty, nebo nevyjádřením kupujícího, se považuje dodávka za splněnou a vzniká právo účtovat kupní cenu. Prodávající je oprávněn zboží zadržet, pokud mu kupující neuhradí mimo kupní ceny i přiměřené náklady, které mu při skladování zboží vznikly. Ustanovení čl.VI. bodu 1 platí obdobně. Prodávající v tomto případě neručí za vady, kterým není možné zabránit při dostupném způsobu skladování (např. atmosférická koroze).
3. V případě odstoupení kupujícího od KS do dne dodání zboží je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady vzniklé při přípravě a realizaci výroby předmětné objednávky a kupující je povinen tyto prodávajícímu uhradit.
4. Expedici, resp. převzetí zboží si smluvní strany dohodnou vždy předem, přičemž kupující oznámí prodávajícímu způsob převzetí zboží a SPZ přebírajícího vozidla. Fyzická osoba pověřená kupujícím nebo přepravcem převzít zboží do přepravy je povinna převzetí zboží podepsat na přepravním dokladu, resp. jiném dokladu o splnění dodávky, přičemž je povinna uvést údaje přepravní společnosti (razítko přepravce), jméno a příjmení řidiče a podpis řidiče. Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění dodávky, pokud kupující nebo jím zplnomocněné osoby nepředloží nebo nedodrží povinnosti uvedené v tomto bodě.
5. Kupující je povinen před uzavřením smlouvy s prodávajícím předložit kopii Osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty a v každé smlouvě uvést platné DIČ. Kupující je povinen ihned písemně oznámit prodávajícímu každou změnu nebo zrušení DIČ kupujícího.
6. Kupující je povinen potvrdit převzetí dodávky zboží přímo na přepravním dokladu, prokazujícím přepravu zboží do jiného členského státu EU s vyznačením místa a data převzetí zboží. Pokud zajišťuje přepravu zboží kupující, je povinen přepravu zajistit na vlastní účet do místa určení v KS. Pokud kupující poruší své výše uvedené povinnosti, je povinen uhradit dodatečnou DPH a sankce uložené prodávajícímu ze strany příslušných daňových orgánů, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování prodávajícím.
7. Pokud kupující odevzdá prodávajícímu doklady potvrzující přepravu zboží do jiného členského státu EU a přesto zboží nepřepraví do jiného členského státu EU, ale na území Slovenské republiky (SR) zrealizuje jeho přepracování, úpravu zboží nebo zboží jinak zhodnotí a následně správce daně z titulu neprokázání dodání zboží do jiného členského státu EU vyměří prodávajícímu dodatečnou DPH a zároveň mu vyměří příslušnou sankci, zavazuje se kupující dodatečnou DPH i sankci s titulem náhrady škody uhradit prodávajícímu v plné výši do deseti (10) kalendářních dní od doručení vyúčtování kupujícímu.
8. Pokud není v KS uvedeno jinak, rozhodující jednotkou pro plnění a účtování jsou kilogramy dodaného zboží. Plnění je dovoleno v toleranci +/- 5 % množství dohodnutého v KS.

IV. Platební podmínky
1. Kupní cena je splatná ve lhůtě uvedené v KS a začíná plynout ode dne vystavení faktury prodávajícím, tzn. ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající si vyhrazuje právo fakturovat i částečné dodávky zboží v případě, že si je smluvní strany mezi sebou dohodly. Pokud není v KS dohodnuto jinak, je podkladem pro úhradu kupní ceny faktura, která je současně daňovým dokladem.
2. Obaly označené jako vratné účtuje prodávající jako samostatnou položku společně se zbožím. Daň z přidané hodnoty je počítána samostatně. Pokud budou obaly do šesti (6) měsíců ode dne expedice zboží prodávajícímu vráceny nepoškozené s uvedením čísla dokladu, kterým byly účtovány, prodávající je povinen tyto přijmout za smluvní cenu. Náklady na dopravu obalů zpět hradí kupující. Při nesplnění výše uvedených podmínek nebude cena vrácena.
3. Námitky k daňovému dokladu – faktuře je nutné oznámit prodávajícímu ve lhůtě jeho splatnosti.
4. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet prodávajícího, pokud je uhrazena bankovním převodem. Pokud kupující přijme dodávku většího množství zboží, než je stanoveno v KS, je povinen zaplatit cenu za skutečně dodané množství v jednotkové ceně dohodnuté v KS.
5. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výšce 0,02 % z kupní ceny (jiné ceny) za každý den prodlení s úhradou kupní ceny (jiné ceny) v případě, že tyto prodávající požaduje. Prodlením s úhradou kupní ceny (jiné ceny) se rozumí její neuhrazení v době splatnosti uvedené v příslušném daňovém dokladu, který je podkladem pro její úhradu. Podkladem pro uhrazení úroků z prodlení je jejich vyúčtování. Pokud kupující neuplatní námitky proti správnosti vyúčtování úroků z prodlení v době splatnosti platí, že tyto úroky z prodlení jsou vyúčtovány a vymáhány prodávajícím oprávněně a ve správné výšce.

V. Odpovědnost za vady, reklamace vad
1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v průběhu dvanácti (12) měsíců ode dne dodání zboží.
2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu zjevné vady v den doručení zboží na místo určení, při ostatních vadách ihned po jejich zjištění, resp. poté, jak s ohledem na všechny okolnosti bylo možné předpokládat, že mohl vědět o jejich existenci. Při mezinárodní silniční dopravě (CMR) je kupující povinen zjevné vady zboží zaznamenat do přepravního dokladu CMR, resp. vyhotovit zápis o poškození zboží za přítomnosti dopravce a fotodokumentaci, z které je možné identifikovat dopravní prostředek, kterým bylo poškozené zboží na místo určení přepraveno. V případě mezinárodní železniční přepravy (CIM) je kupující povinen o zjištěných zjevných vadách zboží sepsat komerční zápis za přítomnosti zástupce železnic. Práva z vad zanikají, pokud nejsou oznámeny včas, nejpozději do dvanácti (12) měsíců ode dne dodání zboží. Dodání zboží s vadami není podstatným porušením smlouvy. Oznámení vad (reklamace) musí být provedeno písemnou formou a musí obsahovat: číslo objednávky a zakázky reklamovaných výrobků, označení KS, popis vad a jejich projevů, množství reklamovaných výrobků.
3. Kupující musí umožnit prodávajícímu na základě jeho požadavku fyzické ověření oprávněnosti reklamace. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do úplného konečného vyřešení reklamace. Disponování s tímto zbožím znemožňující nebo ztěžující prověření reklamace bez předchozího souhlasu prodávajícího je nepřípustné.
4. Reklamaci množství zboží musí kupující prokázat způsobem s platností úředního vážení, resp. kontrolního osvědčení.
5. Reklamaci kvality zboží musí kupující prokázat způsobem s platností úředního měření, resp. kontrolního osvědčení.
6. Prodávající neodpovídá za přímé či nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý kupujícímu použitím zboží na jiný účel nebo v prostředí vyžadujícím si odlišné kvalitativní vlastnosti, než jsou uvedeny v objednávce nebo v technicko-dodacích podmínkách.

VI. Náhrada škody
1. Prodávající má právo od kupujícího požadovat náhradu škody, a to v celém rozsahu v případě škody na majetku prodávajícího způsobené kupujícím nebo jím pověřenou osobou, resp. dodavatelem přepravních služeb.


VII. Vyšší moc
1. Smluvní strany nejsou zodpovědné za škody, které vznikly druhé smluvní straně z důvodu okolností vylučujících odpovědnost (dále jen „vyšší moc“). Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinností, pokud není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době podepsání této smlouvy tuto překážku předvídala. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména nepředvídatelné přírodní události, dále válka, teroristická akce, nepokoje, mimořádné stavy, epidemie/pandemie, příp. stávka postihující možnost plnění povinností smluvní strany.
2. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezené jen na dobu trvání překážky, s kterou jsou tyto účinky spojené. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
3. Každá ze smluvních stran je povinná písemnou formou vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu o okolnostech vylučujících odpovědnost této smluvní strany s uvedením důvodů a předpokládané doby trvání takových okolností. Smluvní strana odvolávající se na okolnosti vylučující odpovědnost, je povinná poskytnout druhé smluvní straně možnost prověřit existenci důvodů vylučujících její odpovědnost.
4. Smluvní strana postižená vyšší mocí se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí na odstranění okolností vylučujících odpovědnost, aby bylo možné obnovit plnění předmětu KS a druhé smluvní straně písemně oznámit zánik okolností vylučujících odpovědnost.
5. Pokud by okolnost bránící v řádném plnění této smlouvy popsaná jako vyšší moc trvala bez přerušení více jak šedesát (60) dní, má každá smluvní strana právo ukončit účinnost této smlouvy odstoupením od smlouvy.


VIII. Závěrečná ustanovení
1. Prodávající je oprávněný odstoupit od KS v případě podstatného porušení následujících smluvních povinností:
a) Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávky zboží, a to i částečných dodávek a opakujícího se plnění. Při odstoupení od KS prodávajícím z tohoto důvodu je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vzniklé náklady vynaložené na splnění smluvní povinnosti prodávajícího a ušlý zisk, a to do třiceti (30) kalendářních dní ode dne jejich vyúčtování.
b) Neoznámení některých z uvedených skutečností kupujícím bez zbytečného odkladu písemně: zrušení společnosti s likvidací, vyhlášení konkurzu na majetek kupujícího, restrukturalizace, zrušení bez likvidace, změna právní formy, změna sídla společnosti nebo korespondenční adresy.
c) Porušení smluvních povinností uvedených v čl. III. bod 2., 4. a 5.
2. Odstoupení od KS je účinné doručením projevu vůle prodávajícího o odstoupení od smlouvy kupujícímu.
3. Při odstoupení od KS prodávajícím z důvodu uvedeného v čl. VII. bod 1. je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vzniklé náklady vynaložené na splnění smluvní povinnosti prodávajícího a ušlý zisk, a to do třiceti (30) kalendářních dní ode dne jejich vyúčtování.
4. Kupující je oprávněn vyvézt zboží mimo území ČR jen s písemným souhlasem prodávajícího. Škodu vzniklou porušením této povinnosti je kupující povinen prodávajícímu uhradit v plném rozsahu.
5. Při prodlení prodávajícího s dodáním zboží se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě:
• při prodlení do třiceti (30) kalendářních dní 0,5 % z kupní ceny nedodaných výrobků
• při prodlení nad třicet (30) kalendářních dní 1,5 % z kupní ceny nedodaných výrobků
Tyto majetkové sankce musí kupující uplatnit u prodávajícího nejpozději do čtyř (4) měsíců od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení oprávněných pohledávek, i příslušenství s těmito pohledávkami související.
7. Tyto obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást KS, kterou smluvní strany potvrdily podpisem na KS.
8. Podpisem KS kupující současně potvrzuje, že tyto obchodní podmínky, které jsou zveřejněny na internetové stránce http://www.zptrade.cz/obchodni_podminky, a kterými se tento smluvní vztah řídí, jsou mu známy. 


Mini-fotogalerie
Navštivte naši FOTOGALERII pro více fotografií.

Oceliareň - EOPValcovna - dierovanieTavba ocele

Prohlášení o zpracování osobních údajů | Zásady COOKIE
Copyright © ŽP Trade Bohemia, a.s. 2013, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.